Naar huis > Contact en service > Specialistische bijdragen > 2012-11 | Asbest in wegbekledingen

 

Dit kleine artikel was de basis van twee publicaties in het GIT Laboratory tijdschrift 11/2012 en het Mitteilungen des Berufsverband Deutscher Geoswissenschaftler, BDG, 120, nummer 01/13 en de basis van een – nu vaak herzien – Wikipedia artikel getiteld Asbest in Asfaltweg bekledingen.

Download het artikel als PDF bestand:asbest-in-asfalt-fachartikel-crb-analyse-gmbh.pdf

Asbest in wegbedekkingen

Asbest in wegbedekkingen

Inleiding

Vanwege de schadelijke effecten van asbestvezels is het gebruik van asbest in Duitsland sinds 1979 geleidelijk beperkt; tot 1993 is een algemeen verbod op de productie en het in de handel brengen van asbest in werking getreden overeenkomstig de verordening inzake het verbod op chemische stoffen.
Zelfs vandaag de dag, asbest wordt gevonden in vele vaste (asbestcement) en zwak gebonden (injectie asbest, lichtgewicht panelen, matten, karton,...) Zowel bouwmaterialen als in chemische bouwproducten (vloerbedekkingen, kitten, lijmen,...) en strenge beschermingsvoorschriften gelden bij het hanteren van deze materialen.


Asbest in wegbekledingen (asfalt) – Problemen

Een probleem dat al lang bekend is en niet in aanmerking is genomen door het publiek en de wetgeving is wegbestrating (asfalt).
Deze bestaan uit een mengsel van bitumenbindmiddel en chips van natuurlijke rotsen. In het bijzonder worden alkalische, magmatische rotsen zoals basalt, diabas of gabbro vaak gebruikt voor de sterk gestreste toplaag.
Deze rotsen kunnen natuurlijke hoeveelheden asbestmineralen uit de amfibolfamilie bevatten, zoals actinoliet, tremoliet, anthophyllite of amosiet (gruneriet). Chrysotilasbestos is af en toe toegevoegd aan asfalt voor bijzonder belaste weggedeelten zoals kruispunten.
Bij koud frezen van verkeerszones, opwerking (recycling) van asfalt en recycling in de wegenbouw kunnen asbestvezels vrijkomen als gevolg van mechanische belasting en leiden tot gezondheidsrisico's voor werknemers, bewoners en weggebruikers.


Juridisch

De nieuwe versie van de Dangerous Materials Ordinance 2004 heeft de juridische situatie veranderd met betrekking tot het in de handel brengen van minerale grondstoffen en de blootstelling aan activiteiten met deze materialen. TRGS 954 werd in 2007 vervangen door TRGS 517 (herzien in 2009). De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Het algemene verbod op blootstelling werd opgeheven
 • Voor activiteiten die asbest minerale ruwebevatten en preparaten en daarvan afgeleide producten, is geen afwijking vereist, maar slechts kennisgeving aan de Autoriteit
 • Het hergebruik... van asbest bevattende materialen is toegestaan. Daarvoor had een professionele verwijdering moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld van asbestbevattend wegfreesmateriaal.
 • De term “vrije asbestvezels” in minerale grondstoffen, die vaak tot misverstanden hadden geleid bij de bepaling van het massagehalte, werd vervangen door “asbest”

De soorten asbest die in deze rotsen aanwezig zijn, vertonen meestal niet de langvezelige, wolachtige vorming van technisch gebruikte asbestmineralen. Integendeel, ze zijn muf tot prismatische vormen van deze mineralen. Ze geven alleen splinters en vezelachtige deeltjes vrij als gevolg van mechanische belasting (bv. frezen), die < 3 µm, L: D > volgens de WHO-criteria als alveolaire vezels worden geëvalueerd: L > 5 µm, D 3:1.

Hiermee wordt rekening gehouden in de TRGS 517. Er staat: “asbestvezels zijn die vezels die, naar gelang van hun samenstelling, tot de 6 asbestmineralen behoren. Het is niet relevant of een asbestvezel is vrijgekomen uit een vezelige of niet-vezelige aanwezigheid van een asbestmineraal... ”

Volgens aanhangsel 1 van het TRGS moeten de volgende soorten gesteenten als mogelijk asbest worden beschouwd:

 • Ultrabasite/peridotieten (bv. duniet, Lherzolite, Harzburgite)
 • basische effusiva (bv. basalt, spilite, basaniet, tefriet, fonoliet)
 • Basisintrusiva (bv. Gabbro, Norit, Diabas)
 • Metamorfe en metasomatisch overreliëfgesteenten (bv. metasomatische talkafzettingen, groene leisteen, chloriet en amfibolische leisteen (bv. nefriet), serpentiniet, amfiboliet)

Volgens TRGS 517, kunt u

 • ... de werkgever gaat ervan uit dat asbest niet aanwezig is bij de winning, verwerking, opwerking en recycling van minerale grondstoffen van gesteenten die niet in aanhangsel 1 zijn vermeld.

Bovendien merkt de wetgever volgens TRGS 517 nr. 1 lid 4 op dat:

 • ... De werkgever mag ervan uitgaan dat het massagehalte aan asbest in minerale grondstoffen, zoals die in steengroeven van de Bondsrepubliek Duitsland, lager is dan 0,1 per 100, zodat het verbod op productie en gebruik overeenkomstig artikel 18 in samenhang met bijlage IV nr. 1, punt 2, punt 3, van GefstoffV niet is getroffen. '

Deze veronderstelling is verkeerd! Talrijke studies van de fracties van asfalt hebben aangetoond dat vooral bij gabbros en norites WHO vezelconcentraties > 0,1%, totale vezelconcentraties > 0,5% en totale asbestconcentraties (vezelige en niet-vezelige deeltjes) in het bereik van verschillende procentpunten kunnen voorkomen.


Methode van onderzoek

Het gehalte aan inadembare asbest (WHO) vezels moet worden bepaald in het fragment gesteente dat is ingedeeld als potentieel asbest dat volgens TRGS 517 bevat.
Dit gebeurt volgens procedure 4, aanhangsel 2 van TRGS 517:

 • Bepaling van het massagehalte van asbest van compacte materialen (bv. speksteen, natuursteen) waarvan het gebruik kan leiden tot inhaleerbaar stof (bv. boren, zagen, frezen, slijpen)

volgens IFA-/BIA-procedure 7487:

 • Methode voor de analytische bepaling van het lage massagehalte van asbestvezels in poeders, poeders en stof met behulp van SEM/EDX (kernfiguur 7487). In: IFA/BIA Workbook Meting van gevaarlijke materialen. 18. Ifg. IV/97 Ed.: Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz, Sankt Augustin. Erich Schmidt, Bielefeld 1989 – Losebl. - Exit.

In dit complexe proces worden de asfaltmonsters die gewoonlijk aanwezig zijn als boorkernen worden gebroken en gehomogeniseerd, waarbij het bitum/teergehalte wordt geëxtraheerd door gloeien of oplossen. Vervolgens wordt het materiaal vermalen tot korrelgrootte < 100 µm en een subset van het monsterpoeder in zijn minst. Water geschorst. Het water wordt gefilterd en het aangebrachte filter wordt onderzocht door microscopisch/röntgenonderzoek microanalytisch te scannen.
Met een hoge gevoeligheid van 0,008% kunnen lage asbestniveaus worden bepaald.

Indien de asbestvezelconcentratie (WHO) > 0,008% bedraagt, moeten passende beschermende maatregelen worden genomen bij het hanteren van het materiaal. Volgens GefstoffV is een totale asbestvezelconcentratie van > 0,1% verboden en moet het materiaal worden verwijderd.


Sluitingswoord

De behandeling van dit probleem in de afzonderlijke deelstaten varieert. Momenteel worden alleen in Nedersaksen, deels in Hamburg en Sleeswijk Holstein getest volgens TRGS 517/IFA/BIA 7487, in andere deelstaten (bv. NRW) wordt aangenomen dat asfalt asbest kan bevatten en beschermende maatregelen neemt, bijvoorbeeld bij het frezen van verkeersoppervlakken (zuiging, warm frezen, nat frezen). De meeste deelstaten hebben geen informatie over de behandeling van TRGS 517 in de wegenbouw.

Er is zeker behoefte aan maatregelen om de toepassing van de geldende wettelijke voorschriften in het hele land te standaardiseren. De vraag rijst ook of het zinvol is om rotsen, zoals Gabbros, waarvan het gevaar voldoende bekend is, te ontginnen en deze te verwerken tot steenslag. En hoe zit het met het spoorwegnet van de spoorweg, waar de perken vooral 'gepakt' worden met basalt?

Asbestanalyse0

Betrouwbare asbestanalyse met behulp van scanelektronenmicroscopie, SEM/EDXBESTEL NU!

Ik geef u graag advies!

 • Tel.: +49 (0) 5505 // 940 98-0
 • Fax: +49 (0) 5505 // 940 98-260

Nieuws

17 apr. 2024

Gevaarlijke deeltjes: Australië verbiedt werkbladen van kwartscomposiet

Vanaf juli 2024 is de productie, verwerking, levering en installatie van kwartscomposiet (ook bekend als steencomposiet) verboden in Australië — een materiaal dat in dit land ook vaak wordt gebruikt voor de productie van keukenplaten. Met dit besluit volgden de ministers van Arbeid van de Australische staten een aanbeveling van het nationale agentschap voor gezondheid en veiligheid op het werk. Lees meer over

9 apr. 2024

Beeldschermtraining „Bemonstering van drink- en zwembadwater” in Hannover

Op 23 april 2024 biedt het beeldschermbureau in Hannover een basis- en bijscholing over het onderwerp „Bemonstering van drink- en zwembadwater”. Als lid van de Association of German Investigation Laboratories e.V. (vdu) willen wij uw aandacht vestigen op dit interessante evenement. Lees meer over

13 mrt. 2024

Vervolgverslag: DCONex 2024

In januari 2024 kwamen de bouwvervuilingsexperts opnieuw samen op DCONex. Het CRB-team was ook weer aanwezig op het handelscongres en de beurs. Deze keer niet alleen met een eigen beursstand, maar ook op het podium: onze collega Dr. Gunnar Ries modereerde het lezingenblok "Current issues in asbest analysis" en onze laboratoriummanager Dr. Stefan Pierdzig gaf een lezing over de basisprincipes van asbestanalyse als onderdeel van deze sessie. Lees meer over