Logo

Vervolgverslag over het 8e symposium "Der Bausachverständige

8. Fachtagung „Der Bausachverständige“

Op het 8e symposium "Der Bausachverständige" stonden de onderwerpen asbest en radon centraal. Asbest is nog steeds een van de belangrijkste bouwverontreinigende stoffen die men telkens weer tegenkomt in bestaande gebouwen. Radon is een natuurlijk voorkomend, radioactief edelgas dat in de grond wordt gevormd door het verval van uranium. Bij het circuleren in de bodem kan het gas doordringen in gebouwen en zo leiden tot een verhoogde stralingsblootstelling van de bewoners. Het is daarom bijzonder belangrijk dat de bouwkundigen altijd op de hoogte zijn van dit onderwerp.

Als laboratorium voor asbestanalyse hebben we uiteraard informatie verstrekt en hebben we met name op onze stand op het symposium over het onderwerp asbest gediscussieerd.

We hebben ook geluisterd naar de lezingen op het symposium om op de hoogte te blijven van het huidige discours over asbest. Hieronder vindt u enkele impressies van en gedachten over de bijdragen aan de conferentie:

Asbest in de bouwvoorraad

Andrea Bonner van BG BAU, die momenteel werkzaam is bij het federale ministerie van Arbeid en Sociale Zaken, lichtte in haar presentatie de gevaren toe die asbest kan opleveren bij het werken in bestaande gebouwen. Op veel plaatsen in gebouwen liggen asbesthoudende materialen op de loer: Dit begint met warmtebescherming en isolatie, waarbij gebruik is gemaakt van asbestplaten, en gaat verder met asbesthoudende vloerbedekkingen en hun lijmen, en met verborgen asbestproducten zoals tegellijmen en vulstoffen.

Het probleem is dat werken aan producten die asbest bevatten, verboden is. Een uitzondering is het zogenaamde ASI-werk.

ASI werk: Sloop, reparatie en restauratie

De afkorting ASI staat voor sloop, reparatie en renovatie:

  • Sloop: volledige verwijdering van asbesthoudende materialen op alle gebieden. Als er meerdere materialen in het composiet aanwezig zijn, zoals Floor-Flex panelen en de zwarte bitumenlijm, moeten alle materialen volledig worden verwijderd.
  • Onderhoud: functioneel onderhoud van een gebouw. Ook werkzaamheden aan asbesthoudende materialen zijn mogelijk. Als het nodig is om het oppervlak van asbesthoudende materialen te verwijderen, moeten erkende emissiearme methoden worden gebruikt.
  • Sanering: De lang toegestane ruimtelijke scheiding of coating van zwak gebonden asbestproducten is op deze manier niet meer toegestaan. Volgens de huidige jurisprudentie is het dekkingsverbod ook hier van toepassing.

Voorschriften en normen op het gebied van asbest

Met betrekking tot normen en voorschriften werd opnieuw verwezen naar de lopende Nationale Asbest Dialoog. Hier moet begin 2020 een wetsontwerp voor de herziening van de verordening inzake gevaarlijke stoffen worden ingediend. Bovendien zal TRGS 519 worden herzien. In de toekomst zal een blootstellingsrisicomatrix worden ingevoerd. De datum hiervoor is vastgesteld op september 2019. Een nieuwe editie van de VDI-richtlijn 6202 deel 3, Verontreinigde structurele en technische installaties - asbest (groene druk: oktober 2019) zal ook worden gepubliceerd.

Asbest en het analytisch bewijs

Jürgen Göske van het Zentrum für Werkstoffanalytik Lauf heeft op het symposium "Der Bausachverständige" de mogelijkheden en grenzen van de analyse van asbestmineralen laten zien. Asbest en ook kunstmatige minerale vezels zijn vezelig. Vezels zijn lineaire structuren die dun zijn in verhouding tot hun lengte en meestal flexibel zijn. Bij de analyse ligt de verhouding tussen lengte en diameter meestal tussen 10:1 en 3:1.

Differentiatie van kunstmatige minerale vezels ten opzichte van asbest

Kunstmatige minerale vezels, ook wel glaswol of glasvezels genoemd, vertonen niet alleen een ronde vorm en parallelle randen, maar ook een gebrek aan splijtvastheid. Een van hun kenmerkende eigenschappen zijn gesmolten kralen, die het resultaat zijn van het productieproces. Hierdoor en door hun variabel chemisme zijn ze gemakkelijk te onderscheiden van asbest.

Auditorium bei der 8. Fachtagung „Der Bausachverständige“

Wat is asbest?

Asbest is geen mineraalnaam, maar een technische term voor een groep van zes verschillende mineralen. De naam is afgeleid van het Griekse "asbest" voor "onvergankelijk". Deze zes mineralen werden vaak gebruikt vanwege hun technisch nuttige eigenschappen. Allereerst wit asbest, het serpentijn-mineraal chrysotiel. Dit is ook het enige echt geweven asbest. De overige 5 asbestsoorten behoren tot de minerale groep van de amfibolen. Hiervan zijn amosiet (bruin asbest) en crocidoliet (blauw asbest) de technisch gebruikte asbestsoorten. Tremoliet, anthofylliet en actinoliet komen slechts zelden voor in technische producten.

Asbest- en laboratoriumanalyse

Op de conferentie "Der Bausachverständige" werden scannen van elektronenmicroscopie met energie-dispersieve analyse (SEM /EDX) en röntgendiffractie (XRD), die de spreker graag verspreidde, genoemd als moderne laboratoriummethoden. Ja, XRD kan individuele minerale fasen met zekerheid identificeren. Helaas hebben we in de lezing niets geleerd over de detectielimieten. We vermoeden dat vooral in die gebieden waar de ware aard van een geobserveerde vezel echt onzeker is met SEM/EDX, omdat er gewoonweg te weinig vezels op het proefstuk zitten, de XRD ook niets zal vinden.

Er zijn goede voorbereidingstechnieken die de asbestvezels kunnen scheiden en verrijken van de matrix als de inhoud te klein is of de matrix te veel verstoort. Hoewel er zeker gevallen zijn waarin de veel duurdere XRD analyse zou kunnen helpen, zou waarschijnlijk niemand de kosten willen betalen. Bovendien mogen de gezochte asbestvezels niet te klein zijn of in een te kleine hoeveelheid in het monster aanwezig zijn.

Conclusie

Het symposium "Der Bausachverständige" was voor ons een spannend evenement met informatieve deskundige bijdragen - ook over het onderwerp radon (waarover onze medewerker Dr. Gunnar Ries in zijn scilogs.spektrum.de blogbericht uitvoerig bericht). Naast de presentaties waren we ook blij met de vele interessante contacten en discussies die op onze stand plaatsvonden. Bedankt aan iedereen die langskwam om ons te zien.