Logo

Vervolgverslag: Forum asbest en andere gevaarlijke stoffen 2023

Forum Asbest 2023In november kwamen vertegenwoordigers van de asbestindustrie opnieuw bijeen in het Haus der Technik in Essen. Op het 32e Forum over Asbest en Andere Gevaarlijke Stoffen in Technische Installaties en Gebouwen mocht CRB natuurlijk niet ontbreken. We waren aanwezig met onze eigen informatiestand, wisselden ideeën uit met andere experts en luisterden naar de boeiende presentaties. De onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder andere actuele kwesties en ontwikkelingen in Zwitserland en Duitsland, asbest in bouwpuin, asbesthoudende brandkleppen, de bijgewerkte versie van de verordening gevaarlijke stoffen en nieuws over de normenserie VDI 6202. Hier volgt een samenvatting van enkele van de belangrijkste punten van de conferentie:

De asbestsituatie in Zwitserland

In 2023 wordt in Zwitserland FACH-richtlijn 2955 van kracht, die visuele inspecties en binnenluchtmetingen na asbestverwijdering regelt. Daarnaast wordt momenteel de FCOS-richtlijn 6503 herzien, die tegen het einde van 2023 zal worden gepresenteerd. Dit is de Zwitserse tegenhanger van de Duitse TRGS 519 en zal nieuwe eisen stellen aan asbestverwijderingsbedrijven.

In 2022 werd opnieuw een geheime monsterverzending/interlaboratoriumtest uitgevoerd door SUVA. Covert proficiency tests zijn over het algemeen beter dan de gebruikelijke proficiency tests in het aantonen welke processen in het laboratorium verbetering behoeven. Vorig jaar lag de nadruk op lage gehaltes van minder dan 0,1 tot 0,01 massaprocent en op monsters met verschillende mate van amfibolebeste vezels. In deze ronde lijkt de kwaliteit van het geteste laboratoriumwerk over het algemeen te zijn verbeterd, hoewel het nog onduidelijk is of deze trend zich voortzet of niet.

Actuele asbestkwesties en ontwikkelingen in Duitsland en Europa

In ieder geval de laatste tijd laat de ontwikkeling van asbestgerelateerde sterfgevallen een positieve trend zien, ook al ligt het aantal nog steeds op een zorgwekkend hoog niveau. Er was een lichte daling in asbestgerelateerde sterfgevallen van 1.646 in 2021 naar 1.345 in 2022. Het zal echter pas de komende jaren duidelijk worden of dit een echte trendbreuk is.

De EU wil werknemers beter beschermen tegen asbest en een voortrekkersrol spelen in de strijd tegen deze schadelijke stof. Zo moeten mensen met asbestgerelateerde ziekten beter worden ondersteund. Daarnaast worden de huidige grenswaarden voor blootstelling aan asbest op de werkplek verlaagd en worden bewustmakingscampagnes voor veilige asbestverwijdering gestart. Er wordt ook gesproken over de invoering van digitale bouwlogboeken, waarin verbouwingen, renovaties en andere activiteiten aan gebouwen centraal worden gedocumenteerd.

Nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving voor gevaarlijke stoffen

De langverwachte en nog niet gepubliceerde nieuwe versie van de Verordening Gevaarlijke Stoffen was ook een onderwerp op het Asbest Forum. Op 3 maart 2023 werd een wetsontwerp gepubliceerd, maar het regeringsontwerp is nog niet aangenomen.

De belangrijkste punten van de toekomstige asbestverordening zijn:

  • Medewerkings- en informatieverplichtingen voor de opdrachtgever van activiteiten
  • Verbodsbepalingen in overeenstemming met de beperkingen van de REACH-verordening
  • Vrijstellingen voor sloop-, sanerings- en onderhoudswerkzaamheden
  • Risico-gerelateerde voorschriften voor beschermende maatregelen, autorisatie en registratie en taak- en risico-gerelateerde kwalificatie-eisen

In de nabije toekomst zullen kunstmatige intelligentie en machine learning van neurale netwerken een belangrijke rol spelen in de meettechnologie. De focus zal liggen op apparaat- en fabrikantonafhankelijke oplossingen die voor zoveel mogelijk toepassingen kunnen worden gebruikt. De Fibre Detect-software van de BAUA-specialisatiegroep Materials and Particulate Pollutants zal naar verwachting de technische basis vormen voor de geplande Asbestos Detect-software. Dit is een handmatig getraind neuraal netwerk.

Sprekers op het Forum Asbest 2023

Innovaties in vezelmeting en diagnostiek

In de nabije toekomst zullen kunstmatige intelligentie en machine learning van neurale netwerken een belangrijke rol spelen in de meettechnologie. De focus zal liggen op apparaat- en fabrikantonafhankelijke oplossingen die voor zoveel mogelijk toepassingen kunnen worden gebruikt. De Fibre Detect-software van de BAUA-specialisatiegroep Materials and Particulate Pollutants zal naar verwachting de technische basis vormen voor de geplande Asbestos Detect-software. Dit is een handmatig getraind neuraal netwerk.

Geogene asbest werd ook besproken op het Asbestforum. Dit niet-technisch toegevoegde asbest komt meestal samen met de aggregaten in het milieu terecht, als een soort free rider. Vragen die dringend moeten worden opgehelderd zijn bijvoorbeeld:

  • Wat zijn de gevolgen van de positieve detectie van geogene asbestvezels?
  • Welke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing in verband met deze asbestvezels?
  • Wat maakt asbestvezels precies zo gevaarlijk?

Forum Asbest 2023: CRB informatie standOmgaan met asbest: kwalificatie van personeel

In augustus 2022 werd begonnen met het opstellen van de richtlijn "VDI 6202 Sheet 20.1 Kwalificatie van personeel - Asbest: Exploratie, sanering, verwijdering". De eerste druk werd gepubliceerd in september 2023 met een deadline voor bezwaren van 30 november 2023.

De geplande richtlijn is in de eerste plaats bedoeld voor de asbestgerelateerde kwalificatie van verontreinigingsexperts in overeenstemming met VDI 6202 Sheet 1 Paragrafen 6.1 en 6.3.4. Hierin worden de eisen en opleidingsinhoud voor het verkrijgen van de kwalificatie "VDI-deskundige voor asbest in bouwkundige en technische installaties" vastgelegd. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat de afzonderlijke cursusinhouden al in het kader van de kwalificatie volgens TRGS 519, TRGS 524 en DGUV-voorschrift 101-004 werden onderwezen.

Het certificaat "VDI-deskundige voor asbest in bouwkundige en technische installaties" is drie jaar geldig. Gecertificeerde personen voldoen aan de eisen voor een bevoegd persoon volgens LAGA M23 in de nieuwe versie van mei 2023.

Samenvatting van het 32e Asbestforum

Het Asbest Forum was weer een spannend en informatief evenement voor ons. Hoewel er dit jaar iets minder nieuwe ontwikkelingen waren, was het alleen al voor het persoonlijke contact en de dialoog met andere deskundigen de moeite waard om aanwezig te zijn.

In het gedetailleerde blogartikel van onze collega Dr. Gunnar Ries kunt u meer en diepgaandere inzichten krijgen in de onderwerpen die tijdens het Asbest Forum werden gepresenteerd - bijvoorbeeld over de wijziging van LAGA M 23, over VDI 6202 Sheet 3.1 asbesthoudende brandkleppen, over het RAL-keurmerk "Sanering van schadelijke stoffen in bestaande gebouwen en technische installaties" en over digitale registratie van verontreinigende stoffen in gebouwen: https://scilogs.spektrum.de/mente-et-malleo/forum-asbest-und-andere-gebaeudeschadstoffe-in-technischen-anlagen-und-bauwerken/