Logo

Follow-up verslag: 30e Forum over asbest en andere verontreinigende stoffen in technische constructies

Op 11 en 12 november 2021 vond het 30e Forum Asbest plaats in het Haus der Technik, Essen. Nadat we in 2020 alleen konden deelnemen aan het online-aanbod van de conferentie, waren we tijdens het 30e Forum weer persoonlijk ter plaatse. Hier volgt een samenvatting van onze indrukken van het evenement.

Over de huidige asbestsituatie in Zwitserland

Net als vorig jaar gaf Clemens Jehle een interessant inzicht in de huidige asbestproblematiek en -ontwikkelingen in Zwitserland.

Om de kwaliteit van asbestanalyses en analyserapporten te verhogen, heeft de Zwitserse vereniging voor verontreinigende stoffen in gebouwen FAGES een nieuwe richtlijn goedgekeurd. Zij specificeert de minimumeisen voor verslagen over materiaalmonsters en binnenluchtmonsters voor asbest. Daarnaast behandelt de richtlijn eisen inzake de onafhankelijkheid van controles en de kwestie van de liggende stof. De ervaring leert dat asbest altijd kan worden opgespoord in bankstof, terwijl in de kamerlucht geen relevante asbestblootstelling kan worden gemeten. De vraag rijst dan ook in hoeverre deze stofdeeltjes kunnen worden gebruikt als maatstaf voor de kwaliteit van een renovatie of voor een risicobeoordeling.

In Zwitserland worden ruimteluchtmetingen volgens VDI 3492 vaak onjuist of op zijn minst problematisch uitgevoerd. Zo worden de metingen voor de succescontrole door de saneerder zelf verricht, vindt er geen visuele controle plaats, wordt de gebruikssimulatie onjuist uitgevoerd of geheel achterwege gelaten, wordt er geen gebruik gemaakt van zelfbescherming (PBM), worden de toestellen niet onderhouden of gekalibreerd, worden de meetomstandigheden niet in het protocol vastgelegd en zijn de rapporten niet volledig en begrijpelijk. Er kon niet worden verduidelijkt of deze problemen zich alleen in Zwitserland voordoen, waar (evenals in Duitsland) een toenemende prijsdruk heerst.

Nieuws op het gebied van asbestverwijdering:

 • Oprichting van een vereniging van asbestverwijderingsbedrijven
 • Steeds meer gespecialiseerde bedrijven voor asbestverwijdering erkend door SUVA
 • Afnemend aantal stagiairs voor asbestverwijdering volgens EKAS-richtlijn 6503 (de Zwitserse tegenhanger van TRGS 519 in Duitsland) - mogelijke reden: hogere eisen voor asbestverwijderingsspecialisten

Verontreinigende stoffen in gebouwen: Nieuws uit Duitsland

Olaf Dünger van Competenza GmbH sprak op het 30e Forum Asbest over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van bouwverontreiniging in Duitsland.

 • Maart 2021: GVSS-aanbeveling voor maatregelen inzake asbesthoudende brandkleppen
 • Juni 2021: DGUV-informatie 201-012 over het onderwerp emissiearme procedures overeenkomstig TRGS 512 voor werkzaamheden aan asbesthoudende materialen

De verouderde emissiearme methode van barstbekleding krijgt steeds meer kritiek. Bij deze rehabilitatiemethode voor vezelcementbuizen wordt de bestaande oude buis gebarsten en in de omringende grond gedrongen. Er moet een aantekening worden gemaakt in het register van verontreinigde locaties en de waarde van het onroerend goed kan daardoor dalen. De methode mag derhalve alleen worden toegepast met toestemming van de eigenaar en alleen in uitzonderlijke gevallen - indien anders aanzienlijke moeilijkheden en extra kosten te verwachten zouden zijn, zoals bij het doorkruisen van wegen, spoorwegen of watermassa's. In Beieren is barstvoering niet toegestaan.

Saneringsmethoden met geringe asbestblootstelling

Andrea Bonner van het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken sprak op het 30e Asbestforum over het belang van procedures met lage blootstelling en de timing daarvan. Geteste, gestandaardiseerde werkprocedures moeten ervoor zorgen dat de blootstelling van de werknemers onder de toepasselijke grenswaarde blijft (aanvankelijk nog 15.000 vezels/m³ binnenlucht) en dat, wanneer werkzaamheden binnenshuis worden uitgevoerd, de ruimten na voltooiing niet verontreinigd zijn.

Volgens TRGS 910, herzien in 2014, mag de aanvaardingsconcentratie van 10.000 vezels/m³ binnenlucht niet worden overschreden voor activiteiten met een lage blootstelling. Voor activiteiten binnen gebouwen moet de concentratie in de binnenlucht minder dan 500 vezels/m³ en de bovenste Poisson-waarde minder dan 1.000 vezels/m³ bedragen. Procedures met geringe emissie zijn verplicht voor renovatie en onderhoud met oppervlakteverwijdering; voor sloopwerkzaamheden verdienen zij op zijn minst de voorkeur.

In de toekomst zullen de voorwaarden voor de toelaatbaarheid van onderhoudswerkzaamheden van toepassing zijn:

 • Geen hoog risico voor de werknemers en ook geen risico voor andere personen
 • De nuttige levensduur van het asbesthoudend materiaal mag niet zijn bereikt
 • Verbod op afdekking: Asbesthoudend materiaal mag niet zodanig worden afgedekt dat latere ontdekking aanzienlijk wordt bemoeilijkt of verhinderd
 • De volledige verwijdering van het asbesthoudende materiaal in een later stadium mag niet aanzienlijk worden bemoeilijkt

Dr. Simone Peters van het BG Grondstoffen en Chemische Industrie sprak over de ontwikkeling van nieuwe processen met een lage asbestblootstelling. De volgende verordeningen zijn hiervoor van belang:

 • TRGS 519 (met name de blootstellingsrisicomatrix) - met name voor werkzaamheden met asbesthoudende chemische bouwproducten, zoals pleisters, vulstoffen en tegellijmen
 • DGUV-informatie 201-012 "Emissiearme procedures overeenkomstig TRGS 519 voor werkzaamheden aan asbesthoudende materialen"

De uitdagingen die zich voordoen bij de toepassing van procedures met lage blootstelling in de praktijk werden besproken door Christoph Hohlweck van het Gesamtverband der Schadstoffsanierung op het 30e Asbestforum.

Zo werd bijvoorbeeld de vraag gesteld in hoeverre de emissiearme procedures volgens TRGS 519 in overeenstemming waren met de voorschriften. Zij vereisen geen ventilatiemaatregelen, hoewel er asbestvezels vrijkomen (cf. GefStoffV $ 7, basisverplichtingen, adequate ventilatie). Bovendien beantwoorden zij (vaak) niet (meer) aan de stand van de techniek om de blootstelling aan asbest tot een minimum te beperken.

Asbest in bouwpuin en gerecycleerd materiaal

In zijn opmerkingen over VDI 3876 in de praktijk meldde Dr. Bernd Sedat van Sachverständigenbüro hoe moeilijk het is om asbest te verwijderen dat in recyclingmateriaal terecht is gekomen. Op de stortplaats, zei hij, is het misschien nog half mogelijk om achteraf te scheiden; na verwerking en verbrijzeling tot kleinere korrelgrootte zou het bijna onmogelijk zijn. Dr. Philipp Stelter van APC GmbH beschreef soortgelijke ervaringen. Bij proeven met monsters van verschillende installaties voor de verwerking van bouwafval werd in alle installaties asbest aangetroffen. 8 van de 20 onderzochte laboratoriummonsters bevatten asbest, 2 zelfs meer dan een gehalte van 0,005 massaprocent.

Dr. Alexander Berg van AB-Dr. A. Berg GmbH sprak over conflicten en mogelijke oplossingen voor het hergebruik van bouwmaterialen. Om een uniforme verspreiding van asbest in nieuwbouwprojecten te voorkomen en geen eindeloos saneringsverhaal op te roepen, moet bij de productie van gerecycleerd bouwmateriaal worden voorkomen dat asbesthoudend bouwafval in het gerecycleerde product terechtkomt.

Vóór de sloop moeten gebouwen asbestvrij worden gemaakt in een gereglementeerd proces (volgens VDI 6202 blad 3). Hier moet een controlemethode bestaan om na te gaan of deze correct is uitgevoerd. De suggestie van Dr. Berg voor het identificeren van verontreinigingshaarden in bouwpuin: hotspot-bemonstering volgens LAGA PN 98 en toepassing van de statistische benadering van VDI 6202 blad 3.

Wat is geogeen asbest?

Geogeen asbest is asbest dat niet opzettelijk aan het materiaal is toegevoegd om de eigenschappen ervan te verbeteren. In tegenstelling tot "technisch asbest" zijn deze asbestmineralen als "meelifters" samen met andere aggregaten meegevoerd of maken zij deel uit van de natuurlijke minerale paragenese van een materiaal.

Op het 30e Forum Asbest heeft Dr. Kay Menckhoff van Wartig Nord Analytik GmbH de verschillen tussen de twee asbestdepots toegelicht. Vooral chrysotiel, maar ook amosiet, crocidoliet en anthophylliet zijn technisch veel gebruikte asbestsoorten. Andere asbestsoorten worden zelden in technische toepassingen gebruikt, maar komen voor in toeslagstoffen. Tremolieten kunnen bijvoorbeeld voorkomen in PVC, waar zij zich openbaren door hun energie-dispersief elementenspectrum en hun splijtbaarheid.

Morfologische criteria om technisch en geogeen asbest van elkaar te onderscheiden:

 • Technisch asbest:
  • Extreem vezelig en naaldachtig.
  • Uniforme vezels
  • Meestal respirabel
 • Geogene asbest:
  • Vaak fissiliteit typisch voor asbest, op sommige plaatsen zeer dunne vezels
  • Vaak zuilvormige of prismatische mineralen
  • Afmetingen vaak duidelijk boven de WHO-criteria voor respirabele vezels (respirabele vezels kunnen echter snel vrijkomen door de gemakkelijke splitsbaarheid)

Asbesthoudende brandkleppen

Dr. Uwe Koop van IBUK GmbH gaf aanbevelingen over hoe om te gaan met asbesthoudende brandkleppen. Zo moet een eigenaar van een gebouw regelmatig aantonen dat de brandkleppen in goede staat verkeren. Meestal weigeren testorganisaties functionele tests uit te voeren zonder uitgebreide beschermingsmaatregelen overeenkomstig TRGS 519. Wie echter een gebouw exploiteert zonder zich aan de brandbeveiligingsvoorschriften te houden, kan strafrechtelijk worden vervolgd.

René Laarmann van Bau- und Lieganschaftsbetrieb NRW liet zien hoe asbesthoudende brandkleppen aan het eind van hun levensduur met geringe emissies kunnen worden vervangen. Er zij op gewezen dat niet alleen het klepblad maar ook de stopafdichting asbest kan bevatten. Michael Mund van Ingenieurbüro Mund legde uit welke voorschriften gelden voor de renovatie van asbesthoudende brandkleppen.

VDI-richtlijn 6202 blad 3

Martin Kessel van Arcadis Germany GmbH deed verslag van de eerste praktijkervaringen met de VDI-richtlijn 6202 blad 3 "Asbest - Onderzoek en beoordeling", die in september werd gepubliceerd.

Deze nieuwe richtlijn is bedoeld voor alle bij de bouw betrokken partijen, zoals eigenaars van gebouwen, planologen, deskundigen en aannemers, en biedt hun hulp, bijvoorbeeld bij het opstellen van een bemonsteringsplan. Zij is van toepassing op het onderzoek naar en de beoordeling van asbest in structurele en technische installaties, zowel tijdens de exploitatie als bij bouwmaatregelen, taxatie of sloop. Zij is echter niet van toepassing op grondwerken, stortplaatsen en verontreinigde bodems.

Conclusie

Wij waren verheugd het Asbestforum weer persoonlijk te kunnen bijwonen. Naast de boeiende technische presentaties konden we genieten van de uitwisseling met andere conferentiedeelnemers, collega's en oude bekenden. Een nog uitgebreider vervolgverslag over het 30e Forum Asbest kunt u lezen in het blogartikel scilogs.spektrum.de van onze collega Dr. Gunnar Ries.