Logo

Follow-up verslag over het 29e Forum over asbest en andere gevaarlijke stoffen in technische constructies

Het 29e Forum Asbestos vond begin november plaats in Essen. Wegens de verslechterende infectiesituatie hadden wij dit jaar geen stand ter plaatse, maar namen wij deel aan het online-aanbod van het evenement. Wij hebben een aantal indrukken van het evenement voor u samengevat in dit vervolgverslag.

De bouwverontreinigende stof asbest vanuit Zwitsers perspectief

Ook in onze buurlanden blijft de omgang met asbest een probleem. In zijn presentatie concentreerde Clemens Jehle zich op Zwitserland, waar asbest al 30 jaar verboden is. Naast een historisch overzicht werden de thema's onderwijs en opleiding, asbestanalyse en asbesthoudend afval besproken.

Terwijl asbesthoudende vloerbedekkingen en lichte asbesthoudende bouwplaten in de jaren 2000 werden geacht grotendeels te zijn gesaneerd, waren het belang en de prevalentie van andere asbesthoudende bouwmaterialen, zoals raamkit, vloerbedekkingen, kleefstoffen, vulstoffen, tegellijmen en pleisters, onderschat - zoals ook in Duitsland het geval was. De afgelopen jaren heeft het Zwitserse ongevallenverzekeringsfonds (SUVA) een aantal voorschriften aangescherpt en campagnes gelanceerd om de asbestproblematiek onder de aandacht te brengen. Hoewel de grenswaarden herhaaldelijk zijn verlaagd, blijven de gevallen van met asbest verband houdende ziekten tot op de dag van vandaag toenemen; de piek lijkt nog niet te zijn bereikt. Terzelfder tijd is de hoeveelheid asbesthoudend afval sterk toegenomen.

Asbesthoudende brandkleppen en richtsnoer voor asbestonderzoek

Olaf Dünger van Competenza verstrekte informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van verontreinigende stoffen in gebouwen. In het geval van asbesthoudende brandkleppen voorzag de asbestrichtlijn (meer dan 20 jaar geleden) in een herbeoordeling op lange termijn zonder een directe noodzaak tot sanering. In de tussentijd bestaat het risico dat het verouderde asbestschuim langzaam vergaat, hetgeen wordt versneld door het doorslaan van de kleppen. Metingen hebben aangetoond dat vezels vrijkomen wanneer het blad het zegel raakt. De Algemene Vereniging van Saneerders van Bouwverontreinigingen (GVSS) zal hierover naar verwachting in januari 2021 een actieadvies uitbrengen, waarin wordt geadviseerd asbesthoudende brandkleppen snel te vervangen.

Sinds april 2020 kan een "Leidraad voor asbestonderzoek ter voorbereiding van werkzaamheden in en aan oudere gebouwen" worden gedownload. Deze niet-normatieve richtlijn is in het bijzonder bedoeld ter ondersteuning van ambachtslieden, maar ook van doe-het-zelvers. Zij besteedt bijzondere aandacht aan de kwaliteit van de monsterneming: want als die niet op professionele wijze geschiedt, ontstaan niet alleen risico's. Het kan ook onnodig moeilijk zijn om de afwezigheid van asbest vast te stellen door een negatief laboratoriumresultaat.

Gezondheid en veiligheid op het werk: werken aan verontreinigde constructies

Martin Kessel van Arcadis Duitsland sprak op het Asbestforum over diverse innovaties op het gebied van detectie van verontreinigingen op normatief gebied. In het verslag van het Comité voor afvaltechnologie over de verwerking van bouw- en sloopafval met een laag asbestgehalte van april 2020 wordt de vraag wat als "asbestvrij" wordt beschouwd, opnieuw aan de orde gesteld. Er worden verschillende mogelijke definities overwogen:

  • Constructies die meer dan 2 jaar na het verbod op asbest zijn gebouwd (zonder verwijzing naar bouwmaterialen die vóór 1993 in de handel zijn gebracht).
  • Gebouwen die zijn gerenoveerd volgens de huidige stand van de asbesttechnologie
  • Gebouwen met een asbestvrij certificaat, afgegeven door een erkende deskundige
  • Vermoeden van asbest verwijderd door passende bemonstering en analyses

Met name in het geval van sloop speelt het vooronderzoek een centrale rol, aangezien het latere onderzoek van bouwafval op asbest aanzienlijk gecompliceerder is. Als in een gebouw bijvoorbeeld asbesthoudende materialen zijn gebruikt, maar deze niet vóór de sloop kunnen worden verwijderd, kan het totale gehalte aan asbest in het bouwafval door het verdunningseffect onder de detectiegrens komen. Dit mag er niet toe leiden dat het afval vervolgens als asbestvrij wordt beoordeeld.

Status van de Nationale Asbestdialoog

Andrea Bonner van het Bondsministerie van Arbeid en Sociale Zaken bracht verslag uit over de huidige stand van zaken in de Nationale Asbestdialoog. De toekomstige hoekstenen van de asbestregelgeving zullen worden vastgelegd in de verordening inzake gevaarlijke stoffen - met inbegrip van de met de gelegenheid samenhangende onderzoeksplicht voor de initiatiefnemer van werkzaamheden in bestaande gebouwen. Er wordt van uitgegaan dat alle gebouwen die vóór het asbestverbod zijn opgetrokken, met asbest verontreinigd zijn. Overzicht van verdere ontwikkelingen en relevante inhoud:

  • Concretisering van het verbod op bedekking
  • Preciezere omschrijving van toegestane activiteiten als uitzonderingen op het gebruiksverbod
  • Definitie van op risico gebaseerde beschermingsmaatregelen
  • Vaststelling van de activiteitsverboden van de verordening inzake gevaarlijke stoffen
  • Beschrijving van toegestane activiteiten (bv. activiteiten voor analysedoeleinden)
  • Voorschriften voor activiteiten met asbest (gebaseerd op het risicogebaseerde concept van de verordening gevaarlijke stoffen en TRGS 519)

Asbest in bouwpuin en gerecycleerde bouwmaterialen

Dr. Bernd Sedat van Sachverständigenbüro Sedat ging in op de kwestie van asbest in op kwaliteit gecontroleerde recyclingmaterialen. Om gerecycleerde bouwmaterialen vrij van asbest te houden, is het noodzakelijk de kwaliteit van bouwpuin te controleren overeenkomstig VDI 3876 en monsters te nemen overeenkomstig LAGA PN 98. 77,7% van het bouwafval (ca. 45,5 miljoen ton; vanaf 2016) wordt als gerecycled bouwmateriaal teruggebracht in de economische kringloop. Op die manier worden de natuurlijke hulpbronnen in stand gehouden. Meer dan de helft van de gerecycleerde bouwmaterialen wordt gebruikt in de wegenbouw. Zowel in de nieuwe ambachten als bij de voorbereiding of verwerking mag geen versleept asbest voorkomen.

Emissiearme methoden bij asbestverwijdering

Gerald Lotz van de Nassauische Heimstätten Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH sprak over de voor- en nadelen van zogenaamde emissiearme procedures bij asbestverwijdering. Een veel voorkomend probleem in de bewoonde voorraad: asbesthoudende pleisters en vulstoffen moeten worden verwijderd uit appartementen waar niet voldoende ruimte is voor conventionele asbestverwijdering met de bijbehorende beschermende maatregelen, zoals een luchtsluis met 4 kamers.

De ontwikkelde emissiearme methode heeft het voordeel dat de kostbare compartimentering niet nodig is. Bovendien wordt tijd en geld bespaard doordat minder bouwplaatsapparatuur nodig is en metingen in de open lucht overbodig worden.

Conclusie

Het 29e Forum Asbestos was een opwindend evenement met veel informatieve technische papers. U kunt een nog gedetailleerdere uitleg van de hier en elders genoemde onderwerpen lezen in het uitgebreide scilogs.spektrum.de blog artikel van onze collega Dr. Gunnar Ries. Het online-evenement was een goede gelegenheid om zich op de hoogte te stellen van de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de bouwverontreinigende stof asbest, zelfs onder de huidige pandemische omstandigheden. Wij misten echter de anders zo gebruikelijke en gewaardeerde persoonlijke ontmoetingen en gesprekken. Daarom hopen we er volgend jaar weer bij te zijn.