Logo

Luchtmeting binnenshuis: de lucht testen op asbest

Om de veiligheid van onze medewerkers te garanderen, nemen we regelmatig binnenluchtmonsters in ons testlaboratorium en testen deze vervolgens op asbestvezels, KMF of koolstofvezels. In dit artikel vertellen we voor wie de analyse van de binnenlucht verplicht is en waar je op moet letten om meetfouten te voorkomen.

"Er komt geen asbest vrij."

Iedereen die met de vervuilende stof asbest werkt, kent de veiligheidseisen. Gewoonte sluipt er snel in. Het is waar dat er in de meeste gevallen geen asbest vrijkomt als het werk zorgvuldig en goed wordt uitgevoerd. Maar fouten kunnen niet worden uitgesloten. Alleen een binnenluchtmeting kan de vragen met zekerheid beantwoorden:

  • Zit er asbest in de binnenlucht?
  • Hoe hoog is de vezelconcentratie in de binnenlucht?
  • Hoe hoog is het risico volgens de blootstellings-risicomatrix volgens TRGS 519?
  • Saneringscontrole (nadat de sanering is uitgevoerd): Moet er opnieuw gereinigd worden?

Luchtmeting binnenshuis: de lucht testen op asbestVoor wie zijn binnenluchtanalyses verplicht?

Iedereen die met asbesthoudende materialen werkt - of het nu gaat om de renovatie van gebouwen of de analyse van monsters - ontkomt er niet aan om regelmatig de vezelconcentratie in de binnenlucht te bepalen: analyses van de binnenlucht zijn wettelijk verplicht en de regels daarvoor zijn streng. Dit is in het belang van de veiligheid op de werkplek, want asbest is en blijft uiterst kankerverwekkend en gevaarlijk.

Wanneer is een ruimteluchtonderzoek naar asbest nuttig?

Metingen van de binnenlucht worden voornamelijk gebruikt om uitgevoerde saneringsmaatregelen te controleren en om procedures voor lage blootstelling vast te stellen en te verifiëren. Ze kunnen ook worden gebruikt om de blootstelling van werknemers bij het werken met asbest te testen en te classificeren. De gemeten blootstellingen worden gebruikt om de beschermende maatregelen af te leiden die in elk geval moeten worden genomen.

Dit is ook de reden waarom we in ons laboratorium de binnenlucht regelmatig controleren op asbest. Dit is voornamelijk om onze beschermende maatregelen te controleren.

Wanneer is een analyse van de binnenlucht op asbest niet nuttig?

In de regel is een ruimteluchtmeting niet nuttig als het gaat om het zoeken naar mogelijk asbesthoudende materialen. Het is ook niet nuttig als er onverklaarde gezondheidsklachten zijn. Aangezien de latentietijd van de meeste asbestgerelateerde ziekten relatief lang is, heeft het meten van de huidige blootstelling aan de lucht hier geen zin. Als de klachten plotseling optreden, moet altijd een arts worden geraadpleegd. Vooral in het geval van kortdurende en mogelijk slechts kortdurende klachten moet men altijd letten op andere verontreinigende stoffen zoals schimmel.

Een ruimteluchtmeting is ook niet zinvol als er een diffuus vermoeden is van de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. In dat geval is het altijd zinvoller om zelf op zoek te gaan naar de materialen, eventueel met behulp van een bouwvervuilingsexpert.

Zelfs asbest dat mogelijk al heel lang geleden is vrijgekomen, kan niet worden gedetecteerd met behulp van een luchtmeting.

Hoe kan asbest in de lucht worden gemeten?

De details van het meten en berekenen van de concentratie asbestvezels in de binnenlucht zijn geregeld in DGUV-informatie 505-46 en VDI 3492.

Bemonstering is vrij eenvoudig: een pomp zuigt een bepaald volume lucht door een filter (membraan) met een bepaald oppervlak. 

Vezels in de lucht worden gevangen in het membraan en kunnen later worden geanalyseerd en geteld in een rasterelektronenmicroscoop. Zo kan de vezelconcentratie in de ademlucht worden berekend in vezels per kubieke meter lucht. Het CRB voert deze asbesttesten van de binnenlucht uit in zijn eigen laboratorium.

SEM-afbeelding: Asbestvezels op een filter

SEM-afbeelding: Asbestvezels op een filter

Hoe lang duurt een binnenluchtmeting?

Het opstellen van de meetapparatuur gaat snel. De meting zelf duurt meestal maximaal 8 uur.

Hoe wordt de asbestconcentratie in de lucht berekend?

De vezelconcentratie per m3 ruimtelucht wordt als volgt berekend:

 

Vezels/m3 =

Aantal gemeten vezels • effectieve oppervlakte van de monsterdrager in mm2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

aantal telvelden • oppervlakte per telveld • aangezogen luchtvolume in m3

(Opmerking: Het telveld bestaat uit een overeenkomstig aantal op te vragen beeldvelden. De oppervlakte van het telveld komt overeen met de oppervlakte van het totale gezochte filteroppervlak. Dit varieert met het aantal beeldvelden dat is doorzocht. Uiteindelijk bepaalt dit gebied de detectielimiet van de methode voor een gegeven volumedoorvoer.)

Een voorbeeldberekening:

Getelde vezels: 10

Aangezogen luchtvolume: 3.840 liter (= 3,84 m3)

Oppervlakte van een telveld: 0,0261 mm2

Aantal beoordeelde telvelden: 36 (komt overeen met 1,03 mm2)

Effectieve oppervlakte van het membraan: 380 mm2

CF = 10 • 380 mm2 / 36 • 1,03 mm2 • 3,84 m3 = 961 vezels/m3 ruimtelucht

Deze waarde overschrijdt duidelijk de toegestane limiet van 500 vezels/m3 ruimtelucht volgens TRGS 519! Het gevolg: we hebben niet langer te maken met een activiteit met een laag risico (althans binnen gebouwen) en moeten dienovereenkomstig hogere beschermingsmaatregelen nemen. Bij een saneringscontrole is een hernieuwde eindreiniging noodzakelijk.

Luchtmeting binnenshuis: de lucht testen op asbest

Meetonzekerheid voor analyse van ruimtelucht

De verdeling van vezels in de kamerlucht en dus ook op het filteroppervlak is willekeurig. Daarom wijkt het gemeten aantal vezels af van de werkelijke waarde. Afwijkingen treden op in alle afzonderlijke stappen van de procedure, zoals bemonstering, voorbereiding en evaluatie van het filter. De willekeurige spreiding van het meetresultaat wordt geschat met behulp van Poissonstatistieken.

1. bemonstering

In grote ruimten kan de vezelconcentratie meer verdund zijn door expansie dan in kleinere ruimten. Dit is vooral belangrijk bij een gebruikssimulatie waarbij bestaande stofafzettingen worden aangeblazen. Anderzijds kan de vezelconcentratie in zeer kleine kamers afnemen door het bemonsteringsapparaat zelf (stofzuigeffect).

De gebruikssimulatie genereert een hoge vezelconcentratie aan het begin van de meting, die langzaam afneemt in een curve door sedimentatie of luchtuitwisseling. Om verschillende metingen met elkaar te kunnen vergelijken, mag de meetduur niet langer zijn dan 8 uur.

2. evaluatie

De detectie en identificatie van zeer dunne vezels en de ervaring van de analist kunnen hierbij een rol spelen.

Een goede meetinstelling is daarom cruciaal voor correcte meetresultaten. Dit kan iets meer tijd betekenen en dus natuurlijk iets hogere kosten voor de luchtanalyse. Maar goede binnenluchtmetingen en asbesttesten zijn meestal veel goedkoper dan eventueel te bestellen reinigingsmaatregelen of zelfs het stilleggen van de hele werkruimte.

Wij helpen je bij het vinden van professionals voor binnenluchtmetingen

Wij voeren zelf geen binnenluchtmetingen uit, maar alleen asbestanalyses van binnenluchtmonsters. We kennen echter meetprofessionals in heel Duitsland (Europa? Wereldwijd?) en helpen je graag bij het vinden van een aanbieder bij jou in de buurt.

Vraag het ons gewoon via ons contactformulier, per e-mail naar labor@crb-gmbh.de of telefonisch op +49 (0) 5505 940 980 en wij zullen u een dienstverlener aanbevelen voor binnenluchtmetingen in uw regio.

CRB test uw binnenluchtmonsters betrouwbaar op asbest

De monsters zijn al genomen en u bent op zoek naar een competente partner voor asbestanalyse? Neem dan gerust contact met ons op. Als geaccrediteerd laboratorium voeren wij asbesttests uit op blootgestelde luchtfilters en leveren wij u snelle, betrouwbare en gerechtelijke resultaten.