Logo

Dr. Stefan Pierdzig doet verslag van het IAEG/AEG-congres in San Francisco

IAEG/AEG-Kongress in San Francisco

Een gezamenlijk congres van de AEG - Association of Environmental & Engineering Geologists - en IAEG - International Association of Environmental & Engineering Geologists - werd gehouden in San Francisco van 15 tot 23 september 2018.

Er werden ongeveer 350 presentaties gehouden op diverse technische en milieugeologische gebieden, voornamelijk door Amerikaanse maar ook door een aanzienlijk aantal internationale geowetenschappers.
Naast symposia over onder meer damconstructie, hydrogeologie en grondwater, aardbevingen en grondverschuivingen, milieuverontreiniging en geologische modellering, was er ook een symposium over "Naturally Occurring Asbestos, NOA".

Dit gebeurde in de vorm van een lezing door Prof. Dr. Alessandro F. Gualtieri (Universiteit van Modena, Italië) met een algemeen overzicht van minerale vezels, een paneldiscussie, 34 individuele presentaties over natuurlijk voorkomend asbest en een excursie naar een onlangs voltooid stuwdamproject (Calaveras Dam Replacement Project) te midden van asbesthoudend gesteente.

Op uitnodiging van Mark Bailey (Asbestos TEM Laboratories Inc., Berkeley, CA, USA), voorzitter van het NOA-symposium, nam onze collega Dr. Stefan Pierdzig deel aan het evenement als spreker met een lezing (Voorschriften betreffende natuurlijk voorkomend asbest (NOA) in Duitsland - Testprocedures voor asbest) en als deelnemer aan de paneldiscussie.


Het Symposium

Key note lezing door Prof. Dr. Alessandro F. Gualtieri over het onderwerp minerale vezels

Prof. Gualtieri geeft een overzicht van de stand van het multidisciplinaire onderzoek op het gebied van asbest en minerale vezels. Hij wijst op de schadelijke biochemische interacties van minerale vezels met het menselijk lichaam, die tot dusverre slecht worden begrepen.

Hij pleit voor een nauwere samenwerking tussen de mineraloog/kristallograaf die naar de asbestvezel kijkt en de biochemicus/toxicoloog/fysicus aan de andere kant die kijkt vanuit het perspectief van het organisme dat met de vezel in wisselwerking staat.

Hij wijst er ook op dat er een aantal andere, nog niet gereglementeerde minerale vezels zijn waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij kankerverwekkend zijn voor het menselijk lichaam.

Panelgesprek met internationale gasten van het symposium

Paneldiscussie op het IAEG/AEG-congres in San Francisco

Deelnemers: Martin Harper (VS), Marc Hendrickx (Australië), Stefan Pierdzig, Yul Roh (Zuid-Korea), Erell Leocat (Frankrijk, verborgen), Alessandro Gualtieri (Italië), Leticia Lescano (Argentinië), Francesco Turci (Italië).

Na een inleiding van de deelnemers en een beschrijving van hun activiteiten in verband met asbest, werd er (helaas met veel te weinig tijd) van gedachten gewisseld over de volgende onderwerpen

  • Wat is asbest (mineralogisch, morfologisch)
  • Wettelijke voorschriften inzake natuurlijk voorkomend asbest 
  • Bescherming van werknemers en publiek bij het omgaan met asbesthoudend gesteente

Presentatie door Stefan Pierdzig: Voorschriften betreffende natuurlijk voorkomend asbest (NOA) in Duitsland - Procedures voor het testen op asbest

De volgende onderwerpen werden in de lezing behandeld:

  • wettelijke voorschriften (GefStoffV, TRGS 517) in verband met natuurlijke asbestvoorkomens 
  • Presentatie van mogelijk asbesthoudende gesteenten op basis van een geologische kaart van Duitsland 
  • definitie van asbest en vezels volgens TRGS 517 
  • Procedures voor monsterneming en analyse
  • Bepaling van informatie, risicobeoordeling
  • Algemene en aanvullende beschermende maatregelen

 

Samenvatting van de lezing
Voorschriften betreffende natuurlijk voorkomend asbest (NOA) in Duitsland - Testprocedures voor asbest
Pierdzig, Stefan, CRB Analyse Service GmbH, Duitsland, pierdzig@crb-gmbh.de
Net als in andere landen worden in Duitsland mogelijk asbesthoudende gesteenten gebruikt als grondstof voor een aantal technische apparaten. Deze gesteenten zijn ultrabasieten (duniet, harzburgiet), stollingsgesteenten (basalt, gabbro, noriet) en metasomatische of metamorfe gesteenten zoals talk, greenschist, amfiboliet. Op basis van de Duitse "Gefahrstoffverordung" (verordening inzake gevaarlijke stoffen) bestaan er wettelijke voorschriften voor het werken met deze gesteenten, daaruit resulterende composieten en producten. De autoriteiten stellen dat er in Duitsland geen natuurlijk gesteente bestaat met meer dan 0,1 massaprocent van een van de zes asbestmineralen (chrysotiel, amosiet, crocidoliet, tremoliet, actinoliet, anthophylliet). Maar het is bekend dat er gesteenten zijn met een hoge modale concentratie van deze mineralen met een niet-asbestvormige, zuilvormige tot prismatische habitus. Bij mechanische belasting tijdens de bewerking kunnen zij door hun hoge splijtbaarheid leiden tot vezelige splijtfragmenten, die voldoen aan de definitie van WHO-vezels. Gezien dit feit is de regelgeving in 2007 gewijzigd: alle vezelachtige asbestdeeltjes, ongeacht of ze van NOA of van splijtstof afkomstig zijn, worden bij de evaluatie of tijdens de hantering van deze gesteenten op gevaarlijkheid onderzocht. Als de WHO-vezelconcentratie < 0,1 massaprocent is, kunnen gesteenten en producten onder beschermende maatregelen worden gebruikt en hergebruikt. Bij concentraties > 0,1 massaprocent wordt het materiaal als gevaarlijk afval beschouwd en moet het worden verwijderd. Deze voorschriften gelden voor een groot aantal industriële sectoren, zoals de exploitatie en verwerking van gesteenten, het gebruik ervan bij de aanleg van wegen en paden en de recycling ervan. De analyse (met SEM/EDS) van de asbestconcentratie in rotsen, grind of stof wordt uitgevoerd in de korrelfractie < 100 µm, die door zeven of malen wordt geproduceerd. De resultaten vormen een worst-case onderzoek van de situatie tijdens de mechanische behandeling van deze materialen. Controle op de werkplek gebeurt door middel van luchtbemonstering om een blootstellingsgrens van 10.000 vezels m-3 lucht te bereiken.

Net als in andere landen worden in Duitsland mogelijk asbesthoudende gesteenten gebruikt als grondstof voor een aantal technische apparaten.

Calaveras Dam Replacement Project

Het stuwmeer van de Calaveras Dam dient al meer dan 100 jaar voor de watervoorziening van San Francisco. Nadat de oude dam (rechts op de foto hierboven) onstabiel was geworden als gevolg van tektonische aardbewegingen, werd in de afgelopen 7 jaar een nieuwe dam gebouwd (midden op de foto hierboven). 
Hiervoor moesten verscheidene miljoenen tonnen rots worden verplaatst, waarvan een deel zeer asbesthoudend metamorf gesteente bevatte. Tijdens dit project werd glaucofaan, een amfibool dat onder hoge druk in deze gesteenten wordt aangetroffen, op grond van zijn vezelmorfologie ook als asbestmineraal geclassificeerd. 
Tijdens de excursie en verscheidene daarmee verband houdende lezingen werden de afzonderlijke fasen van de bouw van de stuwdam alsmede de uitgebreide beschermingsmaatregelen voor de werknemers en de bevolking (waaronder talrijke stations voor continue luchtmetingen rond het bouwproject) toegelicht.


De belangrijkste bevindingen en indrukken van het symposium

Geologische risicokaarten voor mogelijke blootstelling aan asbest

In sommige landen (VS, Frankrijk, Italië, Australië) bestaan er kleinschalige kaarten waarop potentieel asbesthoudend gesteente in kaart kan worden gebracht, dat weer is onderverdeeld in maximaal 4 risicoklassen.
Dit is een belangrijk instrument voor de risicobeoordeling van infrastructurele maatregelen zoals de aanleg van wegen, spoorwegen, tunnels en waterwegen en is, voor zover mij bekend, niet beschikbaar in Duitsland.

Aanpassing van de definitie van asbest en vezels in de verschillende landen?

Duitsland lijkt het enige land te zijn (TRGS 517, ... Het is niet van belang of een asbestvezel is vrijgekomen uit een vezelige of niet-vezelige afzetting van een asbestmineraal) waar ook splijtingsproducten van mogelijk in de eerste plaats niet-vezelige asbestmineralen worden gebruikt voor een risicobeoordeling, die alleen worden gevormd wanneer het materiaal mechanisch wordt belast. Mogelijk om een goede reden ... (zie volgend punt).
Andere landen beschouwen alleen asbest dat voornamelijk uit vezels bestaat en dat van splijtbare fragmenten wordt onderscheiden op grond van zijn morfologie, met inbegrip van de aspectverhouding (lengte-diameterverhouding).

Gevaar van splijtfragmenten van vezels ("splijtfragmenten")

In een indrukwekkende lezing en met TEM-beelden op atomair niveau presenteert Vigliaturo Ruggero, Universiteit van Pennsylvania, de resultaten van een studie waaruit blijkt dat vooral splijtingsfragmenten van amfiboolasbest (anthophylliet, gruneriet, amosiet) door cellen worden opgenomen in de gelijktijdige aanwezigheid van langvezelig asbest, waar zij biochemisch worden omgeven en ingekapseld door een ijzer(oxide)laag en long- en mesotheliale ziekten veroorzaken.

Andere vezels van verschillende mineraalgroepen kankerverwekkend?

Verschillende onderzoeksgroepen wijzen op de (mogelijk of bewezen) kankerverwekkende werking van minerale vezels die niet tot de 6 gereglementeerde asbestmineralen behoren:
Bij voorbeeld erioniet van de zeolietfamilie, vezelig antigoriet (serpentijn), en vezelige amfibolen zoals glaucofaan.

Analysemethoden voor de kwantificering van asbest

Sommige landen zijn pas onlangs begonnen met het aanpakken van het asbestprobleem in wegdekken of andere producten die zijn gemaakt van mogelijk asbesthoudend gesteente (Frankrijk bijvoorbeeld sinds 2013), en hebben in sommige gevallen geen nationale richtsnoeren voor het kwantificeren van asbest in dergelijke producten.
In andere landen is het asbestprobleem intensief aangepakt in het kader van grote projecten zoals het Calaveras Dam Replacemment Project in Californië, de aanleg van een grotendeels ondergrondse ringweg rond Genua, of die van een spoorlijn in Zuid-Korea.
In alle gevallen zijn de methoden voor het kwantificeren van asbest inconsistent en leiden zij tot verschillende resultaten (zie ook het volgende punt).

Interlaboratoriumproeven voor de kwantificatie van lage massagehalten aan asbest ...

... in natuurlijke of technische materialen lijken momenteel alleen te worden aangeboden door de Health and Safety Laboratories, HSL, Groot-Brittannië met hun LACS-programma - low asbest content scheme (resultaten van enkele besprekingen). 
Voor zover kon worden nagegaan, bestaan er voor technische produkten alleen of helemaal geen interlaboratorium-proefprojecten met kwalitatieve resultaten.
De informatieve waarde van de reeks interlaboratoriumproeven van het LACS had in de eerste vier ronden te lijden onder het feit dat de resultaten van verschillende analysemethoden TEM, SEM, PLM en testrichtsnoeren zoals ISO 22262-2 en BIA/IFA 7487 over één kam werden geschoren en niet afzonderlijk werden beschouwd. Hopelijk komt daar verandering in met Ronde 5, die momenteel aan de gang is.